TEMEL EĞİTİM, DERS KONULARI


                     TEMEL EĞİTİM ROGRAMI:

 

                      ÜNİTE – I :

                     

                     DEVLET TEŞKİLATI, ANAYASA VE KAMU HİZMETİ BİLGİSİ:

 

                     KONULAR:

 

1.     T.C. Anayasası ve Temel İlkeleri.

 

2.     Kamu Hizmeti ve Devlet Kavramları.

 

3.     Devlet Teşkilatı:

 

a)     Merkezi Yönetim.

 

b)     Yerinden Yönetim.

 

c)      Devletin Şekli ve Organları.

 

d)     Yasama.

 

e)     Yürütme.

 

f)       Yargı.

                     

                  KAYNAKLAR:                  

                  

1.     T.C. Anayasası Kanun No:2709 tarih 07.11.1982

2.     Devlet Memurları El Kitabı TODAİE yayını-Ankara 1986

3.     3797 sayılı MEB. Teşkilat ve görevleri hakkında kanun. 12.05.1992 tarih ve 21226 sayılı R.G.

4.     Kamu Yönetimi ve İdare Hukuku ile ilgili kaynaklar,

5.     Personel Mevzuat Bülteni (Bülten No:5 ) MEB yayınları.    

 

                      TEMEL EĞİTİM ROGRAMI:

 

                      ÜNİTE – II :

                     

                     DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT BİLGİSİ:

 

                     KONULAR:

 

                   1. Anayasa, Kanun, KHK,Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge,  

                   Genelge, İdari Yargı Kararları, İçtihatı Birleştirme Kararları.

                    2. Devlet memurunun:

                    a) Görev ve sorumlulukları,

                    b) Genel hak ve sosyal yardımlar,

                    c) Hizmet-içi eğitim,

                    d) Atama ve yer değiştirme,

                    e) Müracaat ve şikayetler,

                    f) İzinler,

                    g) Kılık Kıyafet,

                    h) Disipline riayeti,

                    ı)  İlerleme ve yükselmesi,

                    3- Özel Öğretim Kurumu:

                    a) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

                     b) Özel öğretim kurumları yönetmeliği,   

 

                      KAYNAKLAR:

                     1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

                     2. Memurun Muhakematı  hakkında kanunu

                     3. 4357 ve 1702 sayılı kanunlar,

                     4. Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin yönetmelik,

                     5. Devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri,

                     6. Devlet memurlarını müracaat ve şikayetleri yönetmeliği,

                     7. Sicil Yönetmeliği,

                     8. İzin Yönergesi,

                     9. Kılık Kıyafet Yönetmeliği,

                     10. Özel Öğretim Kurumları Kanunu-625

                     11. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

                     12. Özel öğretim kurumlarında çalışan personelin, sicil ve disiplin amirleri  

                     yönergesi.

 

        

                    TEMEL EĞİTİM ROGRAMI:

 

                      ÜNİTE – III :

                    

                     TÜRKÇE-DİLBİLGİSİ VE RESMİ YAZIŞMA KURALLARI:

 

                     KONULAR:

 

                   

1.Türkçe’ nin yapısı ve dünya dilleri arasındaki yeri,

2. Kelime çeşitleri,

3 Cümle çeşitleri,

4. Cümlenin öğeleri,

5. Kip,zaman, şahıs,

6. Noktalama işaretleri,

7.İmla kuralları,

8.Kompozisyon,

6.     Resmi yazışma ve iletişim kuralları,

7.     Resmi yazışma ve iletişim çeşitleri,

8.     Gizlilik ve gizlilik dereceleri,

9.     Evrak ve dosyaları arşivleme.

 

                     KAYNAKLAR:

                    

1.     Milli Eğitim Bakanlığı evrak yönergesi MEB.İdari İşler Daire Başkanlığı-1993

2.     MEB.kontrollü ve gizli evrak kısımları özel yönergesi-1982,

3.     İmza yetkileri yönergesi- 2.4.1994 tarih ve 436 yazı eki,

4.     MEB. Resmi yazışma karalarlı-MEB personel mevzuat bülteni,sayı:7, 1994.  

 

       

 

 

                    TEMEL EĞİTİM ROGRAMI:

 

                     ÜNİTE – IV :

                    

HALKLA İLİŞKİLER:

 

KONULAR:

                        

1.       Halkla ilişkiler kavramı,

2.       Halkla ilişkilerin nitelikleri,

3.       Halkla ilişkilerin nitelikleri,

4.       Halkla ilişkilerde yararlanılan kaynaklar,

5.       Halkla ilişkilerde meslek kuralları,

6.       Yönetimin halk tarafından değerlendirilmesi.

 

 

 KAYNAKLAR:

 1. Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler,

 2. Devlet Memurları el kitabı TODAİE yayını No:216-1986,

 3. Halkla İlişkiler ile ilgili kitaplar.

 

 

 ÜNİTE – V :

                    

 TASARRUF TEDBİRLERİ VE HİZMETTE VERİMLİLİK:

 

 KONULAR:

                         

1.       Tasarrufun önemi ve gerekliliği,

2.       Tasarruf alanları.

a)         Yakıtta,

b)         Zamanda,

c)          Suda,

d)         Kırtasiyede.

3.       Tasarrufun kişi ve toplum hayatındaki  rolü,

4.       İnançlarımız ve geleneklerimizde tasarrufun yeri.

 

KAYNAKLAR:

 

1. Okullarda Tasarruf  ilkeleri ve tedbirleri- bülteni.

                      TEMEL EĞİTİM ROGRAMI:

                 

 

 

 

 

 

 

                     ÜNİTE – VI :

                  

                     ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ:

                     KONULAR:

                        

1.     20 y.y. başında Osmanlı İmparatorluğunun durumu,

2.     Kurtuluş Savaşı,

3.     Cumhuriyetin İlanı,

4.     Atatürk İlkeleri,

5.     Atatürk İnkılapları.

 

 KAYNAKLAR:

1.     Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,

2.     Türk Devrim Tarihi.

 

                      ÜNİTE – VII :

                  

                      MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ:

 

                        KONULAR:

                       

                       1-Türkiye’nin jeopolitik konumu,

                       2- Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditler,

                       3- İç ve dış tehditlere karşı alınabilecek tedbirler.

 

    KAYNAKLAR:

  

     Milli Güvenlik kitapları.

 

                              ÜNİTE – VII1 :

 

                        İNSAN HAKLARI

      

                         KONULAR:

                       

                       1-İnsan hakları Evrensel Bildirgesi,

                       2- İnsan Hakları Konusunda Tarihi Belgeler,

                       3- İnsan Hakları ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar

                       4. Çocuk Hakları

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !